Pn - Pt 05:00 - 20:00,
Sb - Nd 09:00 - 13:00

Regulamin Świadczenia Usług
Wymiany Walut Cyfrowych

Wersja PDF dostępna pod adresem: 20230308_ToC_PUBLIC.pdf (wersja PDF)

Spis treści

Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Usługodawca – UNICOIN (BTW YOLO MATE Sp. z o. o.) z siedzibą w Romana Dmowskiego 9/3, Wrocław, kapitał wpłacony w całości,
 • Administrator – Administrator danych osobowych, tożsamy z definicją Usługodawcy,
 • Formy Kontaktu – kanały komunikacyjne, które pozwalają na kontakt z Usługodawcą / Administratorem, czyli:
  • telefon: +48.698755144,
  • telefon / telegram: +48.698755122,
  • email dla spraw dot. POS oraz Serwisu: [email protected].
 • Serwis – strona internetowa należąca do Usługodawcy, uruchomiona w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności dostępna pod adresem internetowym [WWW],
 • Partner – podmiot zewnętrzny, który związany jest z Usługodawcą Umową o Współpracy na podstawie, której świadczy Usługę POS,
 • Pracownik Partnera – osoba związana dowolną formą umowy z Partnerem i wykonująca wynikające z tejże umowy działania w imieniu Partnera,
 • Pełne Wykluczenie Odpowiedzialności – wykluczenie odpowiedzialności Usługodawcy, Partnera i Pracowników Partnera w przypadku utraty środków w procesie realizacji Usługi w związku z naruszeniami zapisów Regulaminu,
 • Automat – urządzenie będące terminalem umożliwiającym Usługobiorcom skorzystanie z Usług Usługodawcy, które jest wyposażone w kamerę (czytnik QR), ekran dotykowy, drukarkę oraz opcjonalnie: akceptor oraz dyspenser banknotów,
 • POS – urządzenie typu smartphone należące do Usługodawcy jednakże udostępnione Partnerom Usługodawcy, które posiada kamerę (czytnik QR), ekran dotykowy oraz opcjonalnie: drukarkę i czytnik NFC,
 • Urządzenie Końcowe – komputer, smartphone lub terminal posiadający dostęp do sieci Internet oraz sprawną przeglądarkę internetową, a także ekran, wyposażone w interfejs sprzętowy lub programowy powzalający na wpisywanie treści oraz nawigację, które prawidłowo obsługują technologie HTML, CSS, JS oraz protokół HTTPS szyfrowany z użyciem TLS w wersji minimalnej 1.2 i które w odczuciu Usługobiorcaa pozwalają na płynne korzystanie ze Strony Usługodawcy,
 • Usługobiorca:
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  • przedstawiciel prawny uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub / i Automatów lub / i POS Usługodawcy oraz dysponuje aktywnym MSISDN,
 • Numer MSISDN – (ang. Mobile Station International Subscriber Directory Number) numer telefoniczny, który pozwala na odbiór wiadomości tekstowych, niezbędny do realizacji Usług Usługodawcy realizowanych przez Serwis oraz POS,
 • 2FA – mechanizm pozwalający na wygenerowanie hasła jednorazowego (one-time password, w skrócie: OTP w z użyciem znacznika czasu – TOTP), funkcję taką spełnia np. Google Authenticator,
 • Fiat – Waluta / pieniądz fiducjarny, prawny środek płatniczy emitowany przez NBP lub inny bank centralny albo organ publiczny, waluta nie mająca oparcia w dobrach materialnych (jak np. surowce), a której wartość ma oparcie w wierze (łac. fides),
 • Waluta Cyfrowa – cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, inne banki centralne, organy publiczne,
  • wekslem, czekiem,
  • międzynarodową jednostką rozliczeniową lub rozrachunkową,
  • pieniądzem elektronicznym, w rozumieniu art. 2 ust. 21a UoUP,
  • instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 j UoOIF,
 • Kod Weryfikujący Transakcji – ciąg literowo cyfrowy, który jest przesyłany na Numer MSISDN Usługobiorcy, uzyskanie kodu wymaga podania Numeru MSISDN, imienia, nazwiska lub nazwy Usługobiorcy, a wynika bezpośrednio z Procedury oraz obowiązków Instytucji Obowiązanej;Kod Weryfikacyjny Transakcji wymagany jest do złożenia Zlecenia; Uzyskanie Kodu Weryfikacyjnego Transakcji możliwe jest w Serwisie lub poprzez POS po wydaniu odpowiedniej dyspozycji Pracownikowi Partnera; Kod Weryfikacyjny Transakcji jest przypisany do Transakcji, a jego pierwsze użycie musi nastąpić nie później niż 30 minut od jego otrzymania,
 • Usługa – wymiana pomiędzy Fiat i Walutą Cyfrową (lub odwrotnie) z użyciem różnych kanałów Usługodawcy, Usługodawca udostępnia następujące typy Usług: Serwis, Automat, POS,
 • Zlecenie – oświadczenie woli Usługobiorcy skierowane do Usługodawcy, wynikające ze skorzystania z Usługi,
 • Transakcja – wynik świadczenia Usługi przez Usługodawcę polegający na wymianie:
  • fiat na walutę cyfrową lub surowiec lub,
  • waluty Wirtualnej na fiat,
  • surowca na fiat.
 • Adres Wysyłki – wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wysłania transakcji – w szczególności: typ Waluty Wirtualnej, adres portfela / konta, opcjonalnie wymagane zawartości memo (np. Stellar XLM i EOS) lub destination tag (np. Ripple XRP), a które to Usługobiorca winien weryfikować na każdym etapie korzystania z Usług, gdy są one dla niego dostępne, gdzie przez dostepność rozumie się wyświetlenie na ekranie, otrzymanie na wydruku lub dostarczenie do Usługobiorcy jakąkolwiek inną metodą umożliwiającą mu zapoznanie się z tymi informacjami.
 • Identyfikator Transakcji – ciag zawierający litery i / lub cyfry, który może być oznaczony z użyciem określeń: TX ID, ID transakcji, Identyfikator transakcji.
 • Umowa – zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcom umowa realizacji Usług,
 • AML – Ustawa z dn. 01.03.2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm. w tym z 2021 r.),
 • Państwo Wysokiego Ryzyka:
  • Grupa 1: Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania,
  • Grupa 2: Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF,
  • Grupa 3: Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF,
  lista Państw Wysokiego Ryzyka jest aktualizowana na podstawie materiałów dostępnych na stronie Parlamentu Europejskiego (https://europa.eu) i jest aktualizowana. Państwa Wysokiego Ryzyka na dzień powstania Regulaminu umieszczone są w Tabelach na końcu Regulaminu.
 • Pranie pieniędzy - działanie mające na celu wprowadzenie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł lub służących do finansowania działalności niezgodnej z prawem (szczegółowo czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny);
 • Finansowanie terroryzmu - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu polegające na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu wartości majątkowych w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo udostępnienie wartości majątkowych osobie, zorganizowanej grupie mającym na celu popełnienie takiego przestępstwa,
 • Procedura – wewnętrzny dokument określający zasady oceny ryzyka, oraz działań wynikających z tych ryzyk w celu ograniczenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Proceura jest dokumentem, który ze względu na swój charakter oraz bezpieczeństwo prawne Transakcji w odniesieniu do AML nie jest udostępniony publicznie,
 • GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organ administracji rządowej właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Instytucja Obowiązana – przedsiębiorcy, firmy i instytucje, które są zobowiązane do analizowania transakcji oraz przekazywania GIIF informacji o transakcjach płatniczych,
 • PEP – Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne,
 • Współpracownik PEP – osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu wspólnie z PEP lub utrzymująca z nią inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu yzyskania faktycznej korzyści przez PEP,
 • Członek rodziny PEP – małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z PEP, dziecko PEP lub jego małżonek lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzice PEP,
 • Blokada Rachunku – czasowe uniemożliwienie korzystania i dysponowania ze wszystkich lub części wartości majątkowych zdeponowanych przez Usługobiorcę,
 • Wstrzymanie Transakcji – czasowe ograniczenie korzystania i dysponowania wartościami majątkowymi polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia pojedynczej Transakcji lub większej liczby Transakcji,
 • Zmiana Nieistotna – zmiana charakteru, którejkolwiek z Usług w sposób uznany przez Strony jako niepowodujący zmiany Regulaminu,
 • UoOIF – Ustawa z dn. 29.07.2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz 2286 z późn. zm.),
 • UoUP – Ustawa z dn. 19.08.2011 r. o Usługach Płatniczych (Dz.U. z 2011 r., poz. 1175 z późn. zm.),
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r.

Ostrzeżenia

 1. Usługodawca informuje o następujących ryzykach:
  1. surowce, fiat, a w szczególności waluty cyfrowe są instrumentami wysokiego ryzyka,
  2. kursy walut cyfrowych są nieprzewidywalne, kupując walutę cyfrową należy mieć świadomość:
   1. możlwiości nagłych i nieprzewidywalnych skoków wartości,
   2. w przypadku utraty wartości waluty Wirtualnej, w tym spadku jej kursu wymiany do 0 (zera) nie istnieją, żadne mechanizmy ochronne,
  3. waluty cyfrowe nie mogą być uznane za fiat ani pieniądz elektroniczny w rozumieniu UoUP oraz UoOIF,
  4. wszelkie inne ryzyka poruszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w artykule: https://www.knf.gov.pl/?articleId=61994&p_id=18
  5. błędny Adres Wysyłki przekazany Usługodawcy lub źle zdefiniowany w przypadku transferu waluty Wirtualnej do Usługodawcy, z dużym prawdopodobieństwem, spowoduje nieodwracalną utratę waluty Wirtualnej, każdorazowo konieczne jest sprawdzenie danych przed przekazaniem Usługodawcy Zlecenia wykonania Transakcji kupna lub transferem waluty elektronicznej do Usługodawcy – w przypadku wystąpienia występuje Pełne Wykluczenie Odpowiedzialności,
  6. udostępnienie Kodu Weryfikującego Transakcji wraz z Numerem MSISDN Usługobiorcy osobom innym niż Pracownik Partnera może w szczególnych przypadkach skutkować odebraniem lub przesłaniem Waluty Wirtualnej lub Fiat przez osobę trzecią implikujące Pełne Wykluczenie Odpowiedzialności,
 2. Usługobiorca ma świadomość wskazanych w ust. 1 ryzyk i w pełni je akceptuje decydując się na skorzystanie z Usług.
 3. Usługobiorca ma świadomość, że ze względu na charakter Usług korzystając z nich może nie mieć możliwości rezygnacji, w tym anulacji złożonych Zleceń.

§ 1 Zapisy ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług, prawa i obowiązki jakie obowiązują Usługodawcę oraz Usługobiorce podczas korzystania z Usług.
 2. Usługodawca jest Instytucją Obowiązana w rozumieniu AML i zgodnie z posiadaną procedurą AML stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 AML zachowując przy tym należytą staranność realizując obowiązku wynikające z AML.
 3. Jako Instytucja obowiązana AML zależnie od kompleksowej oceny ryzyka, przepisów prawa oraz Procedury Usługodawca może być zobowiązany do identyfikacji i weryfikacji tożsamości , czy źródeł pochodzenia środków (fiat lub / i waluty Wirtualnej lub / i surowców) Usługobiorcy. Głównych zadaniami Usługodawcy jest zapobieganie dzieleniu dużych transakcji na mniejsze, zapobieganiu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.
 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę dostępne są wyłącznie dla następujących Usługobiorców:
  1. posiadających Urządzenie Końcowe oraz aktywny,będący własnością Usługobiorcy Numer MSISDN, których są jedynymi właścicielami i użytkownikami oraz deklarują i zapewniają jego prawidłowe działanie, brak oprogramowania szpiegującego i dostępność na każdym etapie realizacji Usługi, a także (zależnie od czynności) sprawnego urządzenia 2FA,
  2. oświadczających, iż nie będą udostępniać informacji przekazanych za pośrednictwem Urządzenia Końcowego oraz Numeru MSISDN żadnym innym osobom,
  3. akceptujących wszystkie zapisy Regulaminu poprzez dobrowolnie składane oświadczenie woli, w tym szczególności dotyczące wszelkich ryzyk,
  4. akceptujących możliwość poddania Transakcji dodatkowym czynnościom weryfikacyjnym Usługobiorcę lub źródło / przeznaczenie środków, a wynikającym z przepisów prawa oraz / lub Proceduryi/lub zapisów AML oraz przyjmujących do wiadomości, iż brak współpracy w tym zakresie z Usługodawcą lub Partnerem róznoznaczny jest z odmową lub przerwaniem lub zatrzymaniem realizacji Usługi bez winy Usługodawcy, w tym Wstrzymaniem Transakcji lub Blokadą Rachunku, w celu przeprowadzenia działań określoncyh Procedurą,
  5. zobowiązujących się do ulergulowania wszelkich należności natury podatkowo – skarbowej w przypadku sprzedaży waluty Wirtualnej po kursie wyższym niż kurs zakupu na podstawie obowiązujących w momencie wykonania Transakcji przepisów prawa,
  6. nie będącym PEP lub jego Współpracownikiem PEP lub Członkiem rodziny PEP,
  7. nie będącym obywatelem Państwa Wysokiego Ryzyka lub Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA),
  8. używający tożsamości osoby trzeciej lub wprowadzajacych fałszywe informacje pozwalające na jego weryfikację.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów ust. 4 Usługodawca ma prawo do Blokady Rachunku lub Wstrzymania Transakcji. Decyzja jest podejmowana na podstawie Procedury i zapisów AML.

§ 2 Uprawnienia i zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania Usług na rzecz Usługobiorcy z uwzględniem wszelkich dobrych praktyk, swoich najelpszych starań i przekonań co do najwłaściwszego sposoby wykonania Usługi.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem Usług zapewniając poprawność działania. Jednak zastrzega prawo do przejściowego zaprzestania działania Usług, przede wszystkim ze względu na ewentualną konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modyfikacyjnych, jak i wszelkich innych okoliczności mogacych mieć wpływ na konieczność takiego zaprzestania.
 3. Usługodawca zastrzega prawdo do czasowych braków dostepności Fiat w udostępnionych Usługach.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do zmian w treściach publikowanych w ramach Serwisu, czy też do zmian funkcjonalności wszystkich Usług w przypadku zmiany profilu działalności gospodarczej, zmian stosowanego oprogramowania i platform zewnętrznych, czy też zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca oświadcza, że świadczenie Usług może być przerwane także w przypadku pojawienia się awarii niezależnych od Usługodawcy, tj. szczególnie awarii dotyczących usług i zasobów informatycznych, usług hostingowych i aplikacji dostarczanych przez partnerów Usługodawcy. Usługodawca będzie usuwał wszystkie ww. awarie bez zbędnej zwłoki.
 6. Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Usługodawcy w tym np. atakiem hakerskim, uszkodzeniem Urządzenia Końcowego, niedostępnością Numeru MSISDN.
 7. Usługodawca ani jego Pracownicy i oraz Pracownicy Partnera nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda taka została spowodowana przez nich umyślnie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aktywów zewnętrznych, tj. m.in. systemów płatności, blockchain, etc.

§ 3 Usługi

Paragraf opisuje ogólne zasady świadczenia Usług Zlecania Transakcji

 1. Usługodawca na podstawie Regulaminu oraz zawartej na jego podstawie Umowie świadczy Usługi Serwisu, Automatów i POS w postaci:
  1. przyjmowania Zleceń na wykonanie Transakcji sprzedaży lub kupna waluty Wirtualnej lub surowca na rzez Usługobiorcy,
  2. Usługobiorca na dzień powstania Regulaminu przewiduje dostępność następujących walut cyfrowych:
   • Bitcoin (BTC),
   • Bitcoin Cash (BCH),
   • Litecoin (LTC),
   • Doge (DOGE),
   • Ethereum ERC-20 (ETH),
   • USDT ERC-20 (ETH),
   • Lisk (LSK),
   • Ripple (XRP),
   • Stellar (XLM),
   • Tron (TRX).
  3. Dostępność konkretnych walut cyfrowych jest zależna od decyzji Usługodawcy i stanowi ona Zmianę Nieistotną.
  4. Status realizacij Transakcji wykonywanych za pomocą Usług:
   1. Serwis i POS można śledzić w Serwisie za pomocą Urządzenia Końcowego, z użyciem Numeru MSISDN (po dokonaniu autoryzacji) lub / i Identyfikatora Transakcji oraz Kodu Weryfikacyjnego Transakcji,
   2. Automatu można uzyskać deklarując swój E-mail lub Numer MSISDN w procesie tworzenia Transakcji.
 2. Usługobiorca przy Zleceniu Transakcji przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje oraz potwierdza prawidłowość ostatecznego kursu wymiany (sprzedaży lub kupna), a także ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację prawidłowości Adresu Wysyłki:
  1. wyświetlonego na ekranie Urządzenia Końcowego, lub
  2. wyświetlonego na ekranie Autoamtu, lub
  3. przekazanego w formie elektronicznej, lub
  4. wydrukowanego na dokumencie zakupu.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 - 5 ostateczny kurs wymiany fiat ↔ waluta cyfrowa ustalony jest na moment Zlecenia wykonania Transakcji pod warunkiem:
  1. dla transakcji sprzedaży waluty Wirtualnej: wykonania przelewu Waluty Wirtualnej na Adresu Wysyłki, w limicie czasu określonym na potwierdzeniu przyjęcia Zlecenia; zazwyczaj udostępniony czas jest nie krótszy niż 15 – 25 minut,
  2. dla transakcji kupna: po skutecznym przekazaniu i zweryfikowaniu przez Usługodawcę całości fiat.
 4. W związku z dynamicznym charakterem wachań kursów wymiany walut cyfrowych, w przypadku opóźnień w transferze waluty Wirtualnej lub względnie długim (> 5 minut) przekazywaniu fiat dla Transakcji kupna waluty Wirtualnej w przypadku zmiany kursów wymiany Usługodawca zastrzega prawo do zmiany kursu oferowanego Usługobiorcy analogicznie do zmiany kursu na rynkach, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.
 5. W przypadku przekazania Usługodawcy błednej ilości waluty Wirtualnej lub fiat mogą, zależnie od decyzji Usługodawcy, mieć zastosowanie zapisy §8ust. 4 dodatkowo kurs wymiany opcjonalnie może być przeliczony.Błędna kwota może spowodwać, konieczność kontaktu z Usługodawcą, czy czasowe Wstrzymanie Transakcji, a tym samym opóźnienie z Pełnym Wyłączeniem Odpowiedzialności.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi z powodów innych niż brak dostępu do Usług w związku z zaistnieniem warunków wskazanych w §1 ust. 4, Usługodawca dołoży wszelkich starań zmierzających do bezzwłocznego zwrotu środków Usługobiorcy, w tym także kosztów przesłania waluty wirtualnej przez Usługodawcę (dla Zleceń wykonania Transakcji sprzedaży) po czym Umowa zostanie automatycznie rozwiązana.
 7. W celu sprawnego przeprowadzenia Transakcji Usługobiorca, jeśli Usługa tego wymaga zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania Kodu Weryfikacyjnego Transakcji od momentu jego otrzymania do zakończenia realizacji Transakcji pod rygorem Pełnego Wyłączenia Odpowiedzialności. Utrata Kodu Weryfikacyjnego Transakcji może przedłużyć czas jej procesowania o maksymalnie 2 dni robocze, przy czym zazwyczaj nie dłużej niż 4 godziny.
 8. Rozwiązanie Umowy następuje autoamtycznie w momencie zakończenia realizacji Usług.

§ 4 Dostęp do Serwisu

 1. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić działanie Serwisu 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem zapisów o jego dostępności określonych w §2.
 2. W celu ograniczenia możliwości podsłuchania komunikacji Usługobiorca z Serwisem jest on zabezpieczony z użyciem protokołu HTTPS kodowanego z użyciem TLS w wersjach 1.2 oraz 1.3. Urządzenie Końcowe Usługobiorcaa decyzuje o wyborze protokołu.
 3. Dostęp do Serwisu Usługodawcy nie jest możliwy w sposób niezabezpieczony (bez użycia protokołu HTTPS).
 4. Usługodawca dokłada starań, aby Serwis nie zawiera treści naruszających normy społeczne, przepisy prawa, dobre zasady współżycia społecznego.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania za pośrednictwem swojego Urządzenia Końcowego do Serwisu żadnych treści o charakterze określonym w ust. 4.
 6. Zauważanie treści o charakterze określonym w ust. 4 Usługobiorca zgłosi niezwłocznie do Usługodawcy za pośrednictwem udostępnionych Form kontaktu.
 7. Serwis zawiera treści podlegające ochronie własności intelektualnej, które bez wiedzy i wyraźnej zgody Usługodawcy nie mogą być udostępniane i rozpowszechniane. Prawa autorskie do treści i utworów publikowanych w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub / i jego Partnerom.
 8. Korzystanie z Usług nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do treści i utworów publikowanych w ramach Serwisu.

§ 5 Serwis

 1. Serwis bez uwierzytelnienia umożliwia dostęp do danych oraz statusów transakcji utworzonych przez POS zasadach opisanych w § 3.
 2. Serwis wymaga wprowadzenia MSISDN (numeru telefonu) Usługobiorcy w celu dostępu do historii Transakcji utworzonych przez Serwis.
 3. Serwis wymaga uwierzytelnienia MSISDN za pomocą kodu OTP (One Time Password) zanim Usługobiorca utworzy Transakcję.
 4. Serwis współpracuje z Operatorami płatności:
  • ZEN.COM, Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius,
  • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań,
  • Montonio Finance UAB, Lvovo st. 25-702, Vilnius, Lithuania,
  • Stripe
  Usługobiorca zezwala na przekazanie wszystkich danych jakimi dysponuje Usługodawca
 5. Serwis umożliwia sprawdzenie:
  1. dostępnych walut cyfrowych, fiat,
  2. aktualnych kursów wymiany i opłat,
  3. minimalnych i maksymalnych limitów (godzinowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych) transakcji, w odniesieniu do typu Transakcji, typu Waluty Wirtualnej, Usługobiorcy oraz konkretnego Automatu, czy POS; w tym zależnych od aktualnego poziomu weryfikacji
  przy czym zakres i wartości, ze względu na ich zmienny charakter, wyżej wymienionych informacji może ulec zimanie traktowanej jako Zmiana Nieistotna.

§ 6 Automat

 1. Automat umożliwia utworzenie Transakcji sprzedaży lub kupna po poprzednim przeprowadzeniu weryfikacji Usługobiorcy zgodnie z Procedurą.
 2. Aktualny kurs wymiany prezentowany jest na ekranie Automatu.
 3. Proces Zlecenia dla Automatu przy Transakcji sprzedaży – wymiany Waluty Wirtualnej →Fiat polegana:
  1. Wybraniu opcji Sprzedaj,
  2. Wprowadzeniu oczekiwanej kwoty Fiat przy jednoczenym uzyskaniu informacji o wymaganej ilości Waluty Wirtualnej, a następnie zatwierdzeniu prezentowanych wartości bez zastrzeżeń poprzez zatwiedzenie opcji Sprzedaj,
  3. Otrzymaniu wydruku: „Potwierdzenie sprzedaży kryptowaluty i kod QR do wypłaty” zawierającego: Identyfikator Transakcji, Datę transakcji, Cenę (kwotę Fiat do otrzymania), Opłatę za wymianę, Opłatę procentową (tzw. Prowizję), ilość wymaganej Waluty Wirtualnej, kurs wymiany, dane dot. adresu i ewentualne dotatkowe szczegóły dotyczące sposobu wysyłki Waluty Wirtualnej, w tym czas wymagany na przekazanie Waluty Wirtualnej do wysyłki.
  4. Przesłaniu Waluty Wirtualnej zgodnie na adres i w kwocie określonej na wydruku.
  5. Odebraniu oczekiwanej kwoty Fiat po wybraniu opcji Realizacji Kuponu i zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na wydruku.
 4. Proces Zlecenia dla Automatu przy Transakcji kupna – wymiany Fiat → Waluta Cyfrowa polega na:
  1. Wybraniu opcji Kup.
  2. Opcjonalnie wybraniu typu Waluty Wirtualnej i zeskanowaniuAdresu Wysyłki, a następnie przeprowadzonej przez Użytkownika weryfikacji prawidłowości adresu prezentowanego na ekranie Automatu oraz typu Waluty Wirtualnej.
  3. Włożeniu kwoty Fiat przeznaczonej na zakup Waluty Wirtualnej.
  4. Transakcja zostanie wykonana:
   1. Dla Bitcoin (BTC): w ciągu maksymalnie 20 minut od włożenia ostatniego nominału Fiat, lub czasie poniżej 2 minut przy skorzystaniu z opcji Zatwierdzenia transakcji.
   2. Dla innych typów Walut Cyfrowych lub w szczególnych przypadkach w § 2czas realizacji wysyłki może być wydłużony, jednak nie powinien przekraczać 90 minut.
  5. Zostanie wydrukowane „Potwierdzenie Kupna Kryptowaluty” zawierające: Identyfikator Transakcji, Date transakcji, Cenę (wymienioną kwotę Fiat), Opłatę za wymianę (zawierającą koszty przesłania Waluty Wirtualnej), ilość Waluty Wirtualnej jaka zostanie wysłana, adres docelowy i ewentualne dodatkowe szczegóły dotyczące sposobu wysyłki Waluty Wirtualnej.

§ 7 POS

 1. Partnerzy POS nie udzielają rad dotyczących dostępnych Usług. Partnerzy dysponują informacjami przekazanymi Partnerom przez Usługodawcę, które dostępne sąrównieżw Serwisie. Obowiązkiem Usługobiorcy jest kontakt z Usługodawcą, za pośrednictwem udostępnionych Form kontaktu, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do posiadanych informacji lub / iinformacji przekazanych przez Partnera POS – brak takiego kontaktu skutkuje Pełnym Wykluczeniem Odpowiedzialności.
 2. W przypadku Zlecenia Transkacji sprzedaży Usługobiorca winien skontaktować się z Partnerem co do dostępności oczekiwanej kwoty Fiat, w celu uniknięcia opóźnień w jej wydaniu.
 3. Usługobiorca może skorzystać z POS:
  1. w trybie hybrydowym połączonym z Serwisem(dla Transakcji sprzedaży),
  2. bezpośrednio(dla Transakcji kupna i sprzedaży).
 4. W celu Zlecenia każdego typu Transakcji wymagane jest:
  1. w trybie hybrydowym połączonym z Serwisem:
   1. Kodu Weryfikacyjnego Transakcji – przy czym informacja ta może być wyjątkowo pominięta, jeśli Usługobiorca dokona wcześniejszej autoryzacji,
   2. lokalizacji punktu Partnera, w której zostanie odebrany Fiat,
  2. w trybie bezpośrednim poprzez podanie Pracownikowi Partnera następujących informacji:
   1. Kodu Weryfikującego Transakcji, lub
   2. dobrowolnego przekazania danych wymaganych do otrzyania Kodu Weryfikacyjnego Transakcji,
 5. Proces Zlecenia dla POS przy Transakcji sprzedaży – wymiany Waluty Wrtualnej → Fiat polega na:
  1. Przekazaniu w Serwisie lub Pracownikowi Partnera następujących danych:
   1. typ Waluty Wirtualnej,
   2. kwotę oczekiwaną w wybranym Fiat lub ilość Waluty Wirtualnej przeznaczoną do wymiany,
  2. Otrzymaniu za pośrednictwem ekranu Urządzenia Końcowego (dla trybu hybrydowego) i dodatkowo wydruku (tryb bezpośredni) następujące informacje:
   1. typ Waluty Wirtualnej,
   2. wartości Waluty Wirtualnej w Fiat jaka zostanie otrzymana przy dopełneniu warunków Usługi w tym wymagalnego czasu przesłania Waluty Wirtualnej i jej ilości,
   3. a także dane Adresu Wysyłki i czasu maksymalnego na wykonanie transferu Waluty Wirtualnej,
   4. wymaganą ilość potwierdzeń sieci (blockchain), która umożliwi oderanie Fiat,
  3. Transferze właściwego typu Waluty Wirtualnej zgodnie z udostępnionymi informacjami, na określony Adres Wysyłki.
  4. Odebraniu Fiat z obsługującego Transakcje punktu Partnera.
 6. Proces Zlecenia dla POS przy Transakcji kupna – wymiany Fiat → Waluta Wirtualna polega na:
  1. Przekazaniu w Serwisie lub Pracownikowi Partnera następujących danych:
   1. typ Waluty Wirtualnej,
   2. ilość oczekiwaną wybranej Waluty Wirtualnej lub wartość w Fiat przeznaczoną do wymiany,
   3. dotyczące Adresu Wysyłki,
  2. Akceptacji przekazanych przez Pracownika Partnera informacji o oczekiwanej ilości Waluty Wirtualnej i wymaganej wartości Fiat, Adresie Wysyłki.
  3. Otrzymaniu Zlecenia wykonania Transakcji, a następnie złożeniu oświadczenia o jego prawidłowości poprzez jego podpisanie i oddanie Pracownikowi Partnera.
  4. Otrzymaniu wydruku zawierającego szczegóły Zlecenia Transakcji.
  5. W przypadku braku zastrzeżeń powodujących konieczność Wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku transfer określonej ilości Waluty Wirtualnej powinien nastąpić w ciągu 30 – 90 minut.

§ 8 Opłaty i prowizje

 1. Z tytułu realizacji Usługi pobierana jest prowizja, która wliczona jest w kurs wymiany udostępniony w Serwisie, widoczny na Automatach i dostępny w punktach Partnerów. Procentowa wartość prowizji udostępniana jest jedynie na wydrukach z Automatów. Dla zachowania gwarancji kursu wymiany środki fiat lub w walucie wirtualnej muszą być zdeponowane (widoczne w chain) w określonym czasie.
 2. Pobierana przez Usługodawcę prowizja ma charakter zmienny, może być zależna od wybranej waluty Wirtualnej, typu Usługi i transakcji. Usługobiorca każdorazowo dysponuje wiedzą dotyczącą kursu wymiany w momencie tworzenia Transakcji i przed przekazaniem środków ma prawo się z niej wycofać.
 3. W trakcie realizacji Transakcji pobierana jest tylko jedna opłata za obsługę transakcji, która zależna jest od typu transakcji, wybranej waluty Wirtualnej oraz typu Usługi:
  1. Serwis / POS
   1. w przypadku sprzedaży waluty wirtualnej:
    1. opłata za wykonanie transferu zależna od wybranej waluty wirtualnej (pobierana w walucie wirtualnej; aktualna wysokość opłaty dostępna w Serwisie)
   2. w przypadku kupna waluty wirtualnej:
    1. opłata transakcyjna (pobierana w walucie wirtualnej; aktualna wysokość opłaty dostępna w Serwisie, może być równa 0),
  2. Automat:
   1. w przypadku sprzedaży waluty wirtualnej:
    1. opłata za wykonanie transferu zależna od wybranej waluty wirtualnej (pobierana w fiat; aktualna wysokość opłaty dostępna w Serwisie)
   2. w przypadku kupna waluty wirtualnej:
    1. opłata transakcyjna (pobierana w fiat; aktualna wysokość opłaty dostępna w Serwisie, może być równa 0 zł),
 4. Usługodawca zastrzega możliwość podwyższenia opłaty, o której mowa w ust. 3, w przypadku przekazania Usługodawcy błędnej ilości Fiat lub Waluty Wirtualnej i może zostać powiększona o kwotę:
  1. dla Usługi Serwis i POS dla Transakcji kupna i sprzedaży oraz Automat dla Transakcji kupna: maksymalnie 50% wartości opłaty opisanej ust. 3,
  2. dla Usługi Automat dla Transakcji sprzedaży waluty Wirtualnej (ze względu na ograniczenia technologiczne): maksymalnie 100 PLN (wyrażone w Fiat lub Walucie Wirtualnej, wg. aktualnego kursu) wartości w przypadku błędnej ilości waluty Wirtualnej.
 5. Gdy transakcja tego wymaga, a brak jest możliwości przeprowadzenia procedury KYC i jednocześnie jest to możliwe zgodnie z procedurą AML, środki mogą być zwrócone Usługobiorcy przy czym opłata wymieniona w ust. 3 może zostać pobrana (przyjęcie i wydanie środków). Środki, jeśli jest to możliwe zwracane są tym samym kanałem i na ten sam adres portfala, rachunek bankowy, numer telefou, etc. z którego zostały wysłane.

§ 9 Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do zgłaszania reklamacji.
 2. Reklamacje, w tym związane z nimi roszczenia, należy składać drogą listowną na adres Usługodawcy lub elektroniczną z użyciem adresów e-mail określonych w Formach kontaktu.
 3. Reklamacja, powinna zawierać:
  1. Dane Usługobiorcy reklamującego Usługę – imię, nazwisko lub nazwa Usługobiorcy,
  2. Danych o transakcji:
   1. Identyfikatora Transakcji, lub:
   2. datę Transakcji, przybliżone kwoty Fiat oraz ilośc i typ Waluty Wirtualnej, lub:
   3. przekazany Usługodawcy podczas tworzenia transakcji Adres Wysyłki.
  3. Opis przedmiotu reklamacji wraz z określeniem żadania.
 4. Rozstrzygniecie reklamacyjne zostanie doręczone Usługobiorcy drogą elektroniczną lub pisemnie w zależności od formy złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Usługobiorcy przed jego upływem.
 5. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy bezpośredni kontakt z przedstawicielami Usługodawcy drogą telefoniczną lub w biurze lokalnym Usługodawcy w godzinach pracy – dokładamy, starań aby wszelkie roszczenia zaspokajać na tym etapie.
 6. Wszelkie zwroty dokonywane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Usługodawcę po kursie Walut Cyfrowych z dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, Usługodawca jako istytucja zobowiązana przetwarza dane osobowe Usługobiorcy. Z tego względu Usługodawca w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO przekazuje poniższe informacje.

 1. Administratorem danych Usługobiorcy jest Usługodawca.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy z użyciem Form Kontaktu.
 3. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Zawarcia, wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz wniosków Usługobiorcy związanych z realizacją Usług, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów rachunkowych oraz AML, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym (Partnerom), a także tym, które współpracują z Administratorem lub świadczą na jego rzecz usługi (obsługa prawna, obsługa IT) oraz organom administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują następujące prawa:
  1. Dostęp do danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 15 RODO,
  2. Sprostowanie poprawności danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 16 RODO,
  3. Usunięcie danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 17 RODO,
  4. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art.18 RODO,
  5. Przenoszenia danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 20 RODO,
  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 21 RODO
 6. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy. Jednakże w zakresie realizacji celu w postaci ustalania i dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres kolejnych trzech lat od dnia zakończenia realizacji Umowy – zgodnie z art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.). Po tym okresie dane mogą być przechowywane w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie określonym AML oraz wymaganiami wobec Instytucji Obowiązanej.
 7. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zawarcie oraz realizacja Umowy.
 8. Usługodawca dokłada starań, aby zakres przetwarzanych danych osobowych, każdorazowo obejmował najmniejszy możliwy ich zakres przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów Procedury, wymagań wobec Instytucji Obowiązanej i / lub innych przepisów prawa.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dodatkowe informacje w przedmiocie wnoszenia skargi można uzyskać na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

§ 11 Zapisy końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zmian w treści Regulaminu na zasadach opisanych w poprzednich paragrafach.
 3. Usługodawca będzie informował Usługobiorcę o zmianach w treści Regulaminu zamieszczając komunikat w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie prędzej niż z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie tworzy skutku w stosunku do umów zawartych przed dniem zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2020.
 5. Brak ważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu nie narusza ważności jego pozostałych postanowień.
 6. Wszelkie kwestie nieuregulowane zapisami Regulaminu, podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
 7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.
 8. W przypadku umów zawieranych z obywatelami Państw innych niż Rzeczpospolita Polska oraz podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, prawem właściwym jest prawo polskie.

Tabele: Państwa Wysokiego Ryzyka

Grupa I

Nr Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1 Afganistan
2 Bahamy
3 Barbados
4 Botswana
5 Kambodża
6 Ghana
7 Irak
8 Jamajka
9 Mauritius
11 Mjanma/Birma
12 Nikaragua
13 Pakistan
14 Panama
15 Syria
16 Trynidad i Tobago
17 Uganda
18 Vanuatu
19 Jemen
20 Zimbabwe

Grupa II

Nr Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1 Iran

Grupa III

Nr Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

Tabela: Historia zmian

Data zmiany Opis zmiany
20200211 Utworzenie dokumentu.
20200330 Uwzględnienie zapisów AML oraz zawarcie informacji o obowiązującej Procedurze
20201105 Aktualizacja listy Państw Wysokiego Ryzyka
20201115 Dodanie listy Walut Cyfrowych oraz definicji
20210510 Aktualizacja ze względu na zmianę ustawy AML
20210808 Dodanie informacji o Opłatach i Prowizjach
20230307 Dodanie informacji o Operatorach Płatności